fbpx

1.      Poskytovatel

Poskytovatelem služeb je Orbit travel s.r.o., se sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 06280111, DIČ: CZ06280111. Na této adrese není kamenná pobočka. Všechny záležitosti s námi můžete vyřešit emailem či telefonicky.

2.      Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku uhrazení závazné objednávky výletu či jiné služby/produktu nebo uplatněním voucheru dle pokynů na něm uvedených. Závaznou objednávku/rezervaci musí zákazník zaslat emailem nebo vyplněním příslušného objednávkového/rezervačního formuláře. Objednaná místa v termínu jsou garantována až po uhrazení objednávky a připsání peněžních prostředků na bankovním účtu Orbit travel s.r.o. Do uhrazení a připsání peněz za objednávku nejsou místa v termínu garantována. V případě, že v období mezi vytvořením objednávky a jejím uhrazením dojde k vyčerpání kapacity v zákazníkem zvoleném termínu, tak mu bude objednávka stornována a peníze vráceny zpět na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena a to nejpozději do 30ti dnů od připsání platby na náš účet. 

3.      Úhrada výletu/služby/produktu

Zákazník je povinen uhradit cenu výletu cestovní agentuře Orbit travel s.r.o. formou hotovostní či bezhotovostní dle údajů uvedených na objednávce/faktuře. Formy úhrady akceptujeme bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo ve výjimečných případech v hotovosti. Ve specifických případech, například při nákupu prostřednictvím našeho externího prodejce (slevového portálu, jiné CK/CA atp.), může hradit zákazník plnou částku výletu na účet a dle údajů poskytnutých prodejcem. Doplňkové služby jako cestovní pojištění, prohlídka města s průvodcem, místenky atp. se vždy hradí přímo na účet Orbit travel s.r.o. dle našich pokynů k platbě.

4.      Práva zákazníka

Zákazník má právo na:

5.      Storno podmínky

Storno ze strany zákazníka

Po zaplacení výletu na konkrétní termín

Po zaplacení výletu na konkrétní termín v případě zakoupení ve variantě FLEX

Storno podmínky pro variantu FLEX platí pouze v případě, že je na objednávce a faktuře uvedeno, že se jedná o variantu FLEX. Varianta FLEX není automaticky nabízena u všech termínů a je k dispozici pouze u vybraných termínů a výletů. 

Bezplatně stornovat výlet je možné do 24 hodin po zaplacení a to u všech variant.

V případě, že je umožněna platba hotově při nástupu do autobusu, tak je zákazník povinen uhradit na požádání rezervační depozit ve výši 200 Kč/os a nebo s námi uzavřít závaznou rezervační smlouvu. 

V případě zakoupení služeb přes slevový portál činí storno poplatek za všech okolností 100% z ceny voucheru a změna termínu je možná pouze po dohodě s CA. 

Ostatní poplatky

Ostatní poplatky v případě zakoupení služeb ve variantě FLEX

Změna jména či termínu výletu či ostatních služeb nemusí být z naší strany umožněna, pokud není služba zakoupena ve variantě FLEX. Nelze si na ni činit jakýkoliv nárok.

Vstupné, případně jiné doplatky k výletu, které se hradí předem na účet Orbit travel s.r.o. je možné stornovat maximálně do 14 dnů před plánovaným poskytnutím služeb (realizaci výletu). Vstupné, případně jiné doplatky k výletu, které se hradí až v autobuse v den odjezdu se při stornu výletu ze strany zákazníka taktéž automaticky stornují. Zakoupení vstupného v autobuse je vždy dobrovolné a pokud klient chce využít pouze dopravu a vstupné si zajistit ve vlastní režii či nemá zájem o vstupné vůbec, tak není nutné toto předem hlásit a v autobuse není povinné si vstupné zakoupit či platit další doplňkové služby (kromě cestovního pojištění, pokud bylo objednáno předem). 

6.      Nečerpání služeb

Pokud zákazník objednávku u objednavatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že je objednávka učiněna pro více osob a některá z osob se v den odjezdu nedostaví k odjezdu, vyhrazujeme si právo toto místo poskytnout jinému zákazníkovi bez náhrady. 

7.      Zrušení služby ze strany poskytovatele

Vyhrazujeme si právo výlet nebo prohlídku zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci). O zrušení konkrétní akce je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka nejpozději 24 hodin před termínem služby/výletu. Dále je povinen zákazníkovi nabídnout jiný termín a nebo vrátit plnou výši ceny výletu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů a programu výletu. Je povinen o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 24 hodin před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

8.       Ostatní

Orbit travel s.r.o. je oprávněna upravit dle nutné potřeby výlet v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci)

CA Orbit travel s.r.o. neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během výletu

Ochrana osobních dat – osobní údaje klienta budou použity jen pro potřeby Orbit travel s.r.o. a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

9.      Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

Zákazník souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek emailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost poskytovateli emailem.

Tyto všeobecné podmínky byly aktualizovány dne 8.1.2024. Všechny služby zakoupené od 9.1.2024 se budou řídit těmito aktualizovanými VOP. 

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 6. 2. 2024

V Praze dne 5.2.2024

Orbit travel s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady
120 00 Praha

IČ: 06280111, DIČ: CZ06280111

Speciální akce a slevy

Nezmeškejte žádnou výhodnou akci a přihlaste se k odběru našich novinek